Behandling af personoplysninger


Formål

Det overordnede formål med Ritter Advokatfirmas behandling af personoplysninger er levering af juridisk rådgivning til firmaets klienter. Ritter Advokatfirma behandler altså dine personoplysninger i anledning af den konkrete sag, du har rettet henvendelse om. 

Kategorier af personoplysninger
De kategorier af personoplysninger, der behandles, afhænger af sagen. I de fleste sager er der tale om almindelige identifikationsoplysninger og - afhængig af sagen - personoplysninger relateret til ansættelsesforhold, herunder stillingsbetegnelse, løn, performance, sanktioner, selskabsretlige forhold, herunder ejerforhold,  eller arve- og familiemæssige forhold, herunder ægteskabelig status, familiemæssige relationer, mv. Hvis det er nødvendigt for rådgivningen, kan der også behandles personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger, herunder genetisk data og biometrisk data med henblik på identifikation, seksuelle forhold eller seksuel orientering, strafbare forhold og personnummer.

Personoplysningerne stammer som udgangspunkt fra advokatfirmaets klienter, den enkelte selv eller fra modparters eventuelle repræsentanter. I enkelte tilfælde kan personoplysningerne stamme fra offentligt tilgængelige kilder.

Retsgrundlag for behandlingen

Behandlingen af personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), datebeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 (strafbare forhold) og/eller databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (personnummer). .

 
Videregivelse/modtagere

Ritter Advokatfirma er underlagt tavshedspligt. Udgangspunktet er derfor, at Ritter Advokatfirma hverken er berettigede eller forpligtede til at overlade eller videregive oplysninger – herunder personoplysninger, som advokatfirmaet får kendskab til i kraft af klientforholdet - til udenforstående. 

Som led i den almindelige sagsbehandling kan Ritter Advokatfirma dog videregive oplysninger til myndigheder eller domstole og modparter i sager, hvis firmaet er forpligtede til det, eller som led i varetagelsen af opdraget for klienten.

Ritter Advokatfirma overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre det følger af en juridisk forpligtelse. I så fald vil de ske med respekt af persondataforordningens regler. 


Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de behandles til. Udgangspunktet er, at alle oplysninger opbevares i 10 år fra sagens afslutning. 

Sikkerhed

I sagsbehandlingen er der til stadighed fokus på, at de personoplysninger, vi ligger inde med, beskyttes bedst muligt. Ritter Advokatfirma anvender et IT-sikkerhedsgodkendt advokatsystem til sagsbehandlingen, og eventuel fysisk materiale i en sag opbevares i aflåst skab. For at undgå tab af data tages der dagligt backup af de data, der behandles i firmaets advokatsystem.

Hvis Ritter Advokatfirma måtte komme ud for et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for, at personoplysninger kan være tilgået uvedkommende, vil der ske underretning af de berørte hurtigst muligt, sådan som databeskyttelseslovgivningen kræver det.


Dine rettigheder
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til sletning, inden tidspunktet for den almindelige sletning indtræder.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I givet fald må Ritter Advokatfirma fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Der findes mere information om databeskyttelseslovgivningen og den enkeltes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk, ligesom du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde dine personoplysninger behandles på. 

Medlem af Advokatsamfundet