Forretningsbetingelser


Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver sag eller opgave, som Ritter Advokatfirma påtager sig på vegne af en klient. Det gælder, medmindre andet er aftalt. Private klienter vil modtage yderligere lovpligtige oplysninger, herunder særskilte opdrags- og prisoplysninger.

Advokat Morten Phister Ritter er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af ‎Advokatsamfundet. På hjemmesiden http://www.advokatsamfundet.dk/findes under punktet ‎‎"Regler" retsplejelovens regler for udøvelse af advokatvirksomhed samt ‎Advokatsamfundets regler for god advokatskik. Også bekendtgørelsen om ‎klientkontomidler findes her.‎

Der udarbejdes i visse sager et aftalebrev, hvori opgaven er beskrevet, og hvor der fastsættes vilkår for bistanden. Sådanne vilkår fastsat i et eventuelt aftalebrev gælder i tillæg til disse forretningsbetingelser, og har forrang i det indbyrdes forhold.

Oplysninger om advokatfirmaet
Navn: Ritter Advokatfirma
Web: www.ritter-advokatfirma.dk
Adresse: Pemavej 5C, Solrød Strand
Telefon: 52191644
E-mail: mpr@ritter-advokatfirma
Virksomhedsform: Enkeltmandsfirma
Indehaver: Advokat Morten Phister Ritter er eneste ansvarlige indehaver
Bankforbindelse: Jyske Bank (reg 7316, konto 0001063919)

Habilitet, fortrolighed- og tavshedspligt 
Inden Ritter Advokatfirma påtager sig en ny sag og/eller etablerer et nyt klientforhold undersøges, om der foreligger en interessekonflikt. Det sker i overenstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Hvis der foreligger en (potentiel)interesse- eller loyalitetskonflikt, afviser advokatfirmaet sagen. I en sådan situation bistås gerne med henvisning til en anden advokat.

Ritter Advokatfirma behandler alle sager fortroligt. I henhold til De Advokatetiske Regler er jeg underlagt tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som jeg får kendskab til som led i min rådgivning. Jeg behandler derfor alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Hvidvaskregler
Alle advokatvirksomheder er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Ritter Advokatfirma indhenter og opbevarer identitetsoplysninger i overensstemmelse hermed. Derfor vil klienter i en række sager blive bedt om at aflevere kopi sygesikringsbevis samt pas eller kørekort. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum fem år efter sagens afslutning.

Ritter Advokatfirma vil desuden undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.  I forbindelse med transaktioner er Ritter Advokatfirma forpligtet til at reagere, hvis der opstår mistanke om, at transaktionen kan have tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, herunder til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet. Som følge af loven om forebyggende foranstaltninger har Ritter Advokatfirma udarbejdet og efterlever interne regler, der omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.

Salær og omkostninger

En række sager/opgaver udføres til en fast pris. Du kan se her, hvilke opgaver der udføres til fast pris. Konkret kan det herudover aftales, at andre typer af opgaver/sager, herunder voldgifts- og retssager, håndteres til fast pris. 

For øvrige sager/opgaver - sager hvor der ikke er aftalt fast pris - beregner og afregner Ritter Advokatfirma salær på baggrund af tidsforbrug, medmindre der er indgået aftale om andet. Advokat Morten Phister Ritters timesats er DKK 2.700 eksklusive moms / DKK 3.375 inklusive moms. I ‎tillæg hertil vil efter omstændighederne indgå bl.a. opgavens betydning, kompleksitet ‎og værdi for klienten, opgavens udfald, arten og omfanget af det arbejde, der er udført, ‎samt den specialistviden, der er anvendt, og det ansvar, opgaven indebærer.‎

Efter anmodning gives gerne – og altid over for private klienter – et begrundet estimat og ‎oplysning om de forventede omkostninger og udlæg. Jeg orienterer klienten så tidligt ‎som muligt, hvis det viser sig, at det samlede honorar - mod forventning - overstiger et afgivet ‎estimat. 

Udover salæret, herunder fastprissalær, betales for dokumenterede udlæg og udgifter/omkostninger ved sagsbehandlingen – for eksempel kørsel, større kopieringsopgaver, tinglysningsafgifter, registreringsafgifter, retsafgifter, mv. Der anmodes som udgangspunkt om forudbetaling af udgifter/omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen. Forudbetalte udgifter/omkostninger indsættes på advokatfirmaets klientkonto, hvorfra de vil blive anvendt til betaling af de relevante udgifter/omkostninger.


Ritter Advokatfirma er før arbejdets påbegyndelse eller under sagens behandling berettiget til at kræve forudbetaling af salær. Forudbetalt salær indsættes på advokatfirmaets klientkonto, og vil blive modregnet i fremtidigt salær.  

Fakturering
Afregning sker med passende intervaller og i de fleste tilfælde månedligt bagud. Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges ‎moms efter gældende regler.‎

Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens ‎bestemmelser. ‎

Klientmidler
Alle klientmidler, som betros Ritter Advokatfirma, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler (Klientkontovedtægten). Midlerne indsættes på en klientkonto hos advokatfirmaets bankforbindelse i Jyske Bank. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Eventuelle negative indlånsrenter vil tilsvarende blive pålagt klienten og modregnet i indeståender på klientkonti. Ritter Advokatfirma påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti, såfremt pengeinstituttet bliver nødlidende. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er generelt beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. 

Ansvar og forsikring

Ritter Advokatfirma er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets ‎almindelige regler, og firmaet har tegnet advokatansvarsforsikring og garanti hos ‎forsikringsselskabet TRYG Forsikring A/S, CVR: 2426066, police nummer 600.113.014 efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al Ritter Advokatfirmas advokatvirksomhed.‎ Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til maksimalt DKK 2.500.000.

Ritter Advokatfirmas ansvar omfatter ikke ansvar for tab af data, driftstab, tidstab, ‎avancetab, tab af goodwill eller image eller andre indirekte tab. 


Varighed

Ritter Advokatfirma varetager de opgaver/sager, som advokatfirmaet har påtaget sig, indtil de er afsluttede. Bistanden kan dog ophøre, inden en sag er afsluttet, hvis klienten anmoder herom eller tilbagekalder sin instruks, eller hvis advokatetiske forhold gør det betænkeligt at fortsætte min bistand. Det samme gælder, hvis klienten i væsentlig grad overskrider fristen for betaling af fremsendt faktura, eller der er anledning til tvivl om klientens betalingsevne, og der ikke stilles fornøden sikkerhed for salæret betaling.  Endelig kan advokatfirmaets bistand ophører, hvis det i øvrigt vurderes, at klientens interesser er bedst tjent herved.


Rettigheder

Klienten får de nødvendige rettigheder til det skriftlige materiale, der udarbejdes ‎i forbindelse med en opgaves løsning. Dog har Ritter Advokatfirma de ophavsretlige og ‎øvrige immaterielle rettigheder. ‎


Tilbagelevering og arkivering
Originaler dokumenter tilbageleveres til klienten, når opgaven er afsluttet. Materiale vedrørende en opgave, herunder elektronisk data, opbevares af Ritter Advokatfirma i mindst 5 ‎år efter en opgave er afsluttet. ‎

Klager
Hvis klienten er utilfreds med Ritter Advokatfirmas indsats eller ‎salær, anmodes klienten om at kontakte advokat Morten Phister Ritter, ‎der er ansvarlig for klientforholdet.

Ritter Advokatfirma er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets ‎almindelige regler om klager. Klienten kan indbringe klager over firmaets ‎rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. De advokatetiske regler mv. ‎findes på http://www.advokatsamfundet.dk/

Lovvalg og værneting
Alle tvister om Ritter Advokatfirmas rådgivning eller disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Retten i Roskilde fungerer som aftalt værneting i 1. instans.

Medlem af Advokatsamfundet